Splashing milk with kiwi

Fresh kiwi falling into the milk with a splash closeup